ประกาศ
เนื่องจากกองบริการจัดการวัตถุอันตรายได้มีการพัฒนาระบบการข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า
ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง (วอ./อก.๗) ใหม่แทนระบบเดิม ดังนั้นจึงได้ขอให้ผู้ประกอบการ
ที่ต้องการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง (วอ./อก.๗)
ดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงผ่านระบบใหม่ทาง model3 ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริง (วอ./อก.๗)
หรือเข้าไปที่ URL : http://203.151.85.244:8889/vook7/sign-inการลงชื่อเข้าใช้งาน
1. ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีการสมัครและใช้งานระบบการแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.๗ เดิม ท่านสามารถ
    ใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิมในการแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.๗ ระบบใหม่ได้
2. ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่เคยสมัครสมาชิกการแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.๗ ระบบเดิมมาก่อน ท่านสามารถ
    ใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากระบบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว(HSSS) เพื่อเข้าใช้งาน
    ในการแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.๗ ระบบใหม่ได้
3. ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่เคยสมัครสมาชิกการแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.๗ ระบบเดิมมากก่อน
    และไม่เคยสมัครสมาชิกระบบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว(HSSS) ให้ท่านดำเนินการ
    สมัครสมาชิกระบบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว(HSSS) เพื่อเข้าใช้งานในการแจ้งข้อเท็จจริง


ข้อมูลอื่น ๆ
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก
  หรือผู้มีไว้ในครองครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓model3
- คำแนะนำ : Browser :แนะนำให้ใช้ Chrome, IE9 หรือสูงกว่า
- คู่มือการใช้งานระบบการแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.๗ ใหม่ model3
การแจ้ง
ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายท้ายประกาศ
ที่มีหรือเคยมีวัตถุอันตรายตามรายชื่อวัตถุอันตรายท้ายประกาศนี้อยู่ในความครอบครองในแต่ละรายชื่อของ
วัตถุอันตรายปริมาณตั้งแต่หนึ่งร้อยกิโลกรัมขึ้นไป แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ชื่อวัตถุอันตราย สูตรและอัตราส่วน
ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญหรือชื่อย่อ(ถ้ามี) เลขที่ใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
หรือเลขที่ใบอนุญาต และเลขที่ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน(ถ้ามี) ปริมาณที่ผลิต นำเข้า ส่งออก
หรือมีไว้ในครอบครอง ปริมาณที่ขาย ใช้ หรือจำหน่ายจ่ายแจก ชื่อ หมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ
การนำไปใช้ และวัตถุประสงค์การใช้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามแบบ วอ./อก.๗ ,๗.๑ , ๗.๒
ประกอบการช่วงที่ 1ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ต้องแจ้งภายในเดือน กรกฎาคม ของปีนั้น
ประกอบการช่วงที่ 2 ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ต้องแจ้งภายในเดือน มกราคม ของปีถัดไป


ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเดิม
กรณีผู้ประกอบการต้องการดูข้อมูลการแจ้งย้อนหลังที่มีการแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.๗ ระบบเดิม ท่านสามารถ
ลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อดูข้อมูลได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

ลงชื่อเข้าใช้ระบบการแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.๗ สำหรับแอดมิน